PS Audit s.r.o.

Auditorská, daňová a advokátní kancelář

ÚVOD
CZ EN DE
Print Friendly, PDF & Email

Audit zprávy o propojených osobách po 1.1.2014

Jak Obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.), tak nově i Zákon o korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.), definují pojem zprávy o propojených osobách. Starý Obchodní zákoník se zprávou o propojených osobách zabýval především v §66.

Ve zmíněném §66 již neplatného Obchodního zákoníku se říká, že ovládající osobou je osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku jiné osoby (dále jen „ovládaná osoba“). Je-li ovládající osobou společnost, jde o společnost mateřskou a společnost jí ovládaná je společností dceřinou. Nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby či jiných osob. Jednotnému řízení lze podrobit osobu i tzv. „ovládací smlouvou“.

Není-li uzavřena ovládací smlouva, je statutární orgán ovládané osoby povinen ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Ta mimo jiné popisuje smlouvy a obchodní vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou. V neposlední řadě také musí obsahovat stanovisko, zda z těchto smluv nebo opatření vznikla ovládané osobě újma, zda byla tato újma v účetním období uhrazena, anebo zda byla uzavřena smlouva o úhradě této újmy.

Obchodní zákoník v §66, odst. 11 také říká, že pokud podléhá účetní závěrka ovládané osoby ověření auditorem, je auditor povinen ověřit i správnost údajů uvedených ve zprávě o propojených osobách. Ověřenou zprávu o propojených osobách tak doplnil výrokem auditora. Výsledkem tak bylo, že auditor v rámci auditu vydával tři výroky auditora:

  • k účetní závěrce
  • k výroční zprávě
  • ke zprávě o propojených osobách

Zákon o obchodních korporacích definuje obdobně zprávu o propojených osobách a povinnosti účetní jednotky v souvislosti s ní. Rozdíl je však v obsahu a náležitostech této zprávy. Navíc zde ale není žádné ustanovení o tom, že zpráva o propojených osobách musí být ověřena auditorem. Místo toho je tato zpráva přílohou výroční zprávy, která i nadále podléhá kontrole auditora. Rozdíl však je v tom, že auditor již nevydává separátní výrok auditora ke zprávě o propojených osobách, ale již jen k účetní závěrce a výroční zprávě.

Potřebujete poradit v souvislosti se zprávou o propojených osobách či zajistit její audit? Kontaktujte nás ZDE.

19. června 2014
Autor: Ing. Pavel Síč – statutární auditor a daňový poradce

Čtěte také

Specifika auditu dotace OP VK

Kdy je společnost povinna auditu?

Co je forenzní audit?

Co znamená due diligence?

Kdo musí vést účetnictví?